Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Δικαιολογητικά Επεξεργασίας Αίτησης


 

Δικαιολογητικά Επεξεργασίας Αίτησης
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο τύπο Ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα Σωμάτων Ασφαλείας)
  • Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα και Ε3 για την περίπτωση Ατομικών Επιχειρήσεων
  • Τελευταία Μισθοδοσία ή Βεβαίωση Μηνιαίων Αποδοχών από εργοδότη ή Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Σύνταξης ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
  • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ που να βεβαιώνει την τρέχουσα διεύθυνση και το τηλέφωνο κατοικίας
  • Άδεια παραμονής και εργασίας στην χώρα για τους αλλοδαπούς ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους
  • Κατά περίπτωση οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Τράπεζα