Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Χαρακτηριστικά Προγράμματος «Credicom Ηλιακή Ενέργεια» με Εκχώρηση στην Τράπεζα της Σύμβασης Συμψηφισμού της ΔΕΗ

 • Χρηματοδότηση μέχρι και του 100% του συνολικού κόστους του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με ποσό από 5.000€ έως και 43.000€
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη
 • Σταθερό προνομιακό επιτόκιο
 • Χαμηλά έξοδα δανείου €200 (χρεώνονται εφάπαξ στην 1η δόση)
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Επεξεργασίας Αιτήματος
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ( ή Ταυτότητα Σωμάτων Ασφαλείας)
  • Για κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπλέον Δελτίο Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Για κατοίκους  τρίτων χωρών απαιτείται επιπλέον η Άδεια Εργασίας και Παραμονής στη χώρα
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους (και απόδειξη της πιο πρόσφατης μισθοδοσίας για μισθωτούς)
 • Η τεχνοοικονομική μελέτη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προμηθευτή – εγκαταστάτη και τον πελάτη
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΟΤΕ /εναλλακτικού παρόχου
 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου
 • Αντίγραφο Αίτησης σύνδεσης στη ΔΕΗ 
 • Υπεύθυνη Δήλωση του πελάτη για την κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης στο Ειδικό Πρόγραμμα