Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Οικονομικές καταστάσεις ομίλου / Οικονομικές Πληροφορίες

Credicom Consumer Finance 

E-Rent

Με τη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών της Credicom Consumer Finance Τράπεζας, Emporiki Rent και Αntena Rent a Car τον Οκτώβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της «Εμπορική Εκμισθώσεων Μέσων Μεταφοράς και Πρακτορεύσεων Α.Ε.Ε.» από την «ΑΝΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.», διακριτικό τίτλο “E-RENT”.