Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Οικονομικά Στοιχεία
 

Βασικά Μεγέθη
 
Η Credicom Consumer Finance Τράπεζα για τη χρήση του 2016 παρουσίασε τα εξής οικονομικά στοιχεία (σε εκατ. €), σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:
 
Σύνολο Ενεργητικού
€ 50,64 M
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
€ 45,79 Μ
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
    91,69 %

 
Η Credicom Consumer Finance Τράπεζα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier II), 91,69% (στοιχεία 31.12.2016), σε σχέση με το ελάχιστο απαιτούμενο του 8%.